0 Point Northwest Blvd, Houston, TX 77095 | Realtor, Vicky Cedillo